Informace o ochraně osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Účastník/-ice kurzu UmCirkum (dále jen „Účastník/-ice“) je informován/a, že v souvislosti s členstvím v  Cirkus trochu jinak, z.s. (dále jen „Správce“), je tento Správce povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat tyto jeho osobní údaje:

 1. jméno a příjmení,

 2. datum narození,

 3. adresu místa pobytu,

 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace a granty a jejich vyúčtování, vyřizování pojištění apod.).

Účastník/-ice je informován/a, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1. až 4. po dobu 10 let ode dne, kdy přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován/a.

Účastník/-ice je informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován/a.

Účastník/-ice bere na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Cirkus trochu jinak, z.s. (vč. UmCirkum – platformy pro nový cirkus)

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem marketingu, propagace a prezentace a žádostí o dotace a granty na základě § 6b ZOPS.

Účastník/-ice je informován/-a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemůže stát členem/-kou výše zmíněného zapsaného spolku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník/-ice souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával Správce (výše zmíněný spolek) jeho/její:

 1. fotografie,

 2. videa,

 3. zvukové záznamy,

 4. sportovní výsledky

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

 • prezentace na webu,

 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Účastník/-ice dále souhlasí, aby Správce zpracoval i jeho/její:

 1. telefonní číslo,

 2. e-mail,

 3. rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace a granty, vyřizování pojištění apod.).

Účastník/-ice souhlasí, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován).

Účastník/-ice souhlasí, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: Cirkus trochu jinak, z.s.

Účastník/-ice je srozuměn/-a se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Účastník/-ice kurzu nebo jeho zákonný zástupce zaplacením kurzovného na vybraný kurz pořádaný UmCirkum stvrzuje, že si text „Informace o zpracování osobních informací“ a “Souhlasu se zpracováním osobních informací“ pečlivě přečetl/a, obsahu rozumí a souhlasí s nimi.

Umcirkum

Kde nás najdete

V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava-Zábřeh
Mapa

Kontaktujte nás


© 2019 Cirkus Trochu Jinak z. s.