Návštěvní řád

Vážení návštěvníci a účastníci, vážíme si toho, že jste se rozhodli v rámci našeho centra pro nový cirkus UmCirkum přihlásit na pravidelný kurz, jednorázovou akcí (workshop, otevřenou lekci, open space, příměstský kemp apod.) nebo vstup do tréninkových prostor k individuálnímu tréninku (dále také jen „kurz“). Z důvodů zajištění maximální bezpečnosti vás či vašeho dítěte, ale i bezpečnosti ostatních účastníků vás prostřednictvím tohoto návštěvního řádu UmCirkum chceme seznámit s některými klíčovými podmínkami a pravidly účasti na pořádaných kurzech a dalších akcích, vč. individuálních tréninků v prostorách UmCirkum.

Prosíme, neberte tyto podmínky a pravidla na lehkou váhu, některá cvičení mohou být nebezpečná a je třeba k nim přistupovat zodpovědně. Účastníci kurzů a dalších služeb poskytovaných UmCirkum (dále jen „účastníci“) jsou povinni se vždy řídit pokyny lektora dlouhodobého kurzu či jednorázové akce i dalších pracovníků UmCirkum (dále jen „lektor“). Všichni účastníci budou na první lekci nebo při první návštěvě UmCirkum o všech základních pravidlech účasti poučeni a lektor na ně bude po celou dobu pečlivě dohlížet. V případě kurzů pro děti a mládež bude ku prospěchu, když si s dítětem doma v klidu o pravidlech bezpečnosti sami promluvíte. Přispějete tím k bezpečnosti vašeho dítěte.

Každý návštěvník a účastník nabízených služeb je povinen se při každé návštěvě UmCirkum řídit tímto návštěvním řádem:

 1. Dbejte, prosím, vhodného oděvu na kurz, trénink či jinou obdobnou akci. Oblečení účastníka všech akcí pořádaných v UmCirkum nesmí:
  • ohrožovat účastníka kurzu samotného – např. nedostatečně zakryté části těla se zvýšeným rizikem spálení v důsledku tření; přečnívající a volné části oděvu, které se mohou zachytávat, případně trhat; šperky, o něž by se účastník mohl zachytit apod.,
  • poškozovat vybavení tréninkového prostoru – jde zejména o ostré části oděvu (opasky, kovové dekorace apod.), výrazné a odhalené zipy či jiné druhy zapínání; nevhodné šperky; nevhodnou obuv apod.
 2. V případě, že lektor shledá oděv účastníka, jeho část či nějaký jeho doplněk nevhodným, je povinen o tom účastníka či jeho zákonného zástupce neprodleně informovat a navrhnout možné řešení. V případě, že se nelze z jakýchkoliv důvodů s účastníkem či jeho zástupcem dohodnout či nalézt řešení adekvátního tréninkového oblečení, je lektor oprávněn účastníkovi zabránit v účasti na lekci nebo mu nepovolit provádět specifický prvek.  
 3. Je nezbytné, aby byl účastník kurzu i individuálních tréninků v dobré fyzické i duševní kondici. Pokud má nějaká fyzická omezení (krátkodobá či trvalá), je nutné je před začátkem lekce konzultovat s lektorem a domluvit se s ním, zda je za takových podmínek trénink vhodný.
 4. Aktivity vzdušné akrobacie nemohou být prováděny účastníky, kteří mají tyto kontraindikace:
  • těhotenství
  • vážné poškození páteře
  • výšený nitrooční tlak
  • protézy kyčelního nebo ramenního kloubu
  • kardiovaskulární onemocnění
  • onemocnění míchy
  • vážné onemocnění vnitřních orgánů
  • méně než 24 hod. po aplikaci botoxových injekcí
 5. Lektor je oprávněn určit cviky, které by pro účastníka mohly být nebezpečné. Účastník je na základě toho nebude moci provádět.
 6. V případě, že lektor sám pojme podezření, že aktuální fyzický či psychický stav účastníka může ohrozit jeho zdraví či zdraví jiných přítomných osob, nemusí mu provádění rizikových cviků či přímo pobyt na lekci dovolit. K negativnímu ovlivnění psychického nebo fyzického stavu se počítá i vliv alkoholu, léků, drog či jiných omamných látek, výrazná únava a podobně.  
 7. Pokud dojde během lekce ke zranění vás či jiného účastníka kurzu, nahlaste to, prosím, neprodleně lektorovi nebo jinému členu personálu UmCirkum, který rozhodne o první zdravotnické pomoci a případném dalším postupu.
 8. Účastník kurzu a jiných aktivit UmCirkum, resp. jeho zákonný zástupce, je povinen lektory před zahájením kurzu informovat o skutečnostech vyžadujících specifický přístup ze strany lektorů.  
 9. Je důležité, aby účastník pozorně vyslechl výklad lektora k jednotlivým cvičením či figurám. A to nejen způsobu, jak cvik provést, ale i jak jej ukončit, včetně případného slézání, vymotávání či jiného ukončování prvku, aby nedošlo při jejich provádění ke zranění. Pokud si účastník není jist, jak cvik provést, ať se nebojí požádat lektora o individuální ukázku či dopomoc, rád mu poradí či pomůže. 
 10. Účastník smí provádět pouze ty cvičební prvky, jejichž postup a průběh mu byl vysvětlen lektorem a lektor na jejich provádění během lekce dohlíží. Pokud si bude chtít vyzkoušet nějaký jiný cvik, musí se na tom s lektorem předem domluvit a provádět cvik pod lektorovým dozorem. Pokud však lektor uzná cvik příliš rizikovým, nemusí jeho provedení dovolit.
 11. Účastník je povinen hlásit příslušné osobě UmCirkum jakékoliv poškození (nebo i jen podezření na poškození) akrobatických pomůcek. V případě, že rozsah poškození lektor či jiná pověřená osoba shledá příliš rizikovým k vykonávání činnosti akrobacie, je lektor oprávněn zamezit účastníkům pracovat s touto pomůckou.
 12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno přinášet si na kurzy vlastní náčiní. UmCirkum tak není schopen zajistit bezpečnost. 
 13. Kurzu se smí účastnit pouze přihlášení účastníci. To, co se děti a mládež v lekcích učí, uvidí jejich rodiče a blízcí na pravidelné semestrální prezentaci. Ve výjimečných případech může lektor povolit vstup do tělocvičny i doprovodu, ten musí zaujmout místo, které mu lektor vymezí a nijak do lekce nevstupovat. 
 14. Nenoste s sebou na lekce (do tělocvičny ani do šatny) cenné věci nebo větší obnosy peněz. UmCirkum nezodpovídá za jejich ztrátu či zničení. 
 15. Účast na kurzech, jednorázových akcích i individuálních trénincích v UmCirkum je na vlastní riziko účastníků kurzu či jejich zákonných zástupců.
 16. Pokud se stane účastník kurzu nebo jeho doprovod svědkem hrubého porušení návštěvního řádu, je povinen informovat o tom lektora či jinou zodpovědnou osobu z UmCirkum. 
 17. Při pobytu v UmCirkum prosím respektujte pokyny našeho personálu. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků neváhejte kontaktovat personál UmCirkum.

Specifická pravidla a podmínky kurzů pro děti a mládež

 • Za účastníky z řad dětí a mládeže nese UmCirkum a jeho lektoři zodpovědnost pouze v průběhu lekce. Není v naší moci starat se o děti před začátkem a po skončení lekce, za cestu do kurzu a zpět jsou vždy zodpovědní rodiče.
 • Účastníci kurzů pro děti a mládež mohou vstoupit do tréninkových prostor UmCirkum pouze tehdy, když je přítomen některý z lektorů, a to pouze s jeho souhlasem.
 • Rodiče plně zodpovídají za situace, které vznikly nebo mohly vzniknout z důvodu zamlčení důležitých informací o účastníkovi aktivit (např. o zdravotním stavu).
 • Rodiče uhradí škody, které dítě způsobilo z nekázně, nedbalosti nebo jiných důvodů.
 • Absenci dítěte na lekci kurzu je třeba předem omluvit. Rodiče berou na vědomí, že v případě dlouhodobé neomluvené absence (3 a více lekcí) může být dítě z kurzu vyřazeno bez nároku na slevu či vrácení platby za kurz.
 • V případě, že z mimořádných a vážných důvodů dojde k dlouhodobému přerušení docházky, eventuálně k předčasnému ukončení účasti dítěte v kurzu, oznámí rodiče tuto skutečnost písemně lektorovi kurzu – vzniklá situace bude řešena vždy s každým účastníkem individuálně.
 • V průběhu školních prázdninách a v státních svátků se kurzy nekonají.
 • V případě hrubého nebo opětovného porušování návštěvního řádu UmCirkum a dalších podmínek stanovených provozovatelem vč. nerespektování pokynů lektora, dojde k ukončení účasti v kurzu bez možnosti vrácení nevyčerpaného kurzového.
Svým přihlášením na poskytovanou službu UmCirkum (pravidelný kurz, jednorázovou akci, vstup do tréninkových prostor nebo jiná obdobná aktivita) účastník nebo jeho zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil se všemi pravidly a riziky uvedenými v tomto návštěvním řádu a že s tímto návštěvním řádem souhlasí.
Umcirkum

Kde nás najdete

V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava-Zábřeh
Mapa

Kontaktujte nás


© 2019 Cirkus Trochu Jinak z. s.