Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb – kurzů a dalších aktivit realizovaných v rámci UmCirkum – centra nového cirkusu (dále jen „poskytovatel“) a účastníka těchto kurzů a dalších poskytovaných služeb nebo jeho zákonného zástupce (dále jen „klient“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s českým právním řádem. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.).

II. Identifikační údaje poskytovatele

Cirkus trochu jinak, z.s.
IČ: 22878670
Sídlo poskytovatele: Hlavní 34, 742 85 Vřesina
Statutární orgán: Václav Pokorný, předseda spolku
Právní forma: spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 9875.

Kontaktní údaje:

Centrum UmCirkum, V Zálomu 2948/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: +420 608 257 694, e-mail: info@umcirkum.cz

III. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje v souladu se svým účelem v rámci své činnosti volnočasové, kulturní a umělecké aktivity pro děti, mládež i širokou veřejnost s důrazem na pohybovou a uměleckou činnost zaměřenou na rozvoj jednotlivců v disciplínách nového cirkusu. Jedná se zejména o tyto služby:

 • pravidelné kurzy pro děti, mládež a dospělé skládající se ze série více navazujících lekcí v předem stanoveném počtu a termínech uvedených v podmínkách jednotlivých kurzů (dále jen „pravidelné kurzy“),
 • jednorázové skupinové akce zahrnující workshopy, otevřené lekce, open space, příměstské kempy a další obdobné akce (dále jen „jednorázové akce“),
 • vstup do tréninkových prostor UmCirkum k individuálnímu tréninku.

Poskytovatel je držitelem živnostenského oprávnění pro obor činnosti:

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Konkrétní služby nabízené poskytovatelem včetně jejich cen a způsobu jejich provádění jsou vždy podrobněji specifikovány na webových stránkách poskytovatele www.umcirkum.cz nebo v rezervačním systému pro klienty dostupném na těchto webových stránkách.

IV. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká přihlášením klienta na nabízenou službu (kurz, workshop apod.), které lze uskutečnit výhradně přihlášením prostřednictvím rezervačního systému na adrese umcirkum.reenio.cz dostupného také přes webové stránky poskytovatele www.umcirkum.cz.

Na základě této přihlášky klient obdrží on-line v rezervačním systému a také e-mailem všechny potřebné informace o službě týkající se způsobu úhrady a termínech plateb a případně také další potřebné informace a dokumenty. Tato přihláška je závazná a po uskutečnění platby se na klienta vztahují storno podmínky uvedené dále.

V. Způsob úhrady

Jediným možným způsobem úhrady za poskytovanou službu klientem je online úhrada prostřednictvím platební brány nebo prostřednictvím kreditů pořízených v rezervačním systému na webové adrese umcirkum.reenio.cz. Daňový doklad za úhradu pořizované služby prostřednictvím platební brány nebo za nákup kreditů sloužících k úhradě poskytovaných služeb generuje automaticky rezervační systém.

Ve výjimečných případech může poskytovatel umožnit po vzájemné dohodě klientovi přímou úhradu ceny za pořizovanou službu převodem na účet poskytovatele. Klient obdrží v tomto případě daňový doklad na vyžádání.

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana (např. zaměstnavatel klienta, dárkový poukaz apod.), je pro klienta vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci na formuláři, který předá klient poskytovateli prostřednictvím zaměstnance poskytovatele.

Úhrada za službu musí být vždy provedena ve stanoveném termínu před začátkem poskytované služby.  

VI. Překážky na straně klienta

V případě nezaplacení služby (kurzu nebo jiných aktivit) ve stanoveném termínu smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem zaniká. V případě trvání zájmu o službu je klient povinen přihlásit se opět prostřednictvím rezervačního systému. Na účast na nabízené službě (kurzu nebo jiné aktivitě nabízené poskytovatelem) není nárok a poskytovatel nedrží klientovi místo po uplynutí lhůty pro platbu.

Nemůže-li se klient zúčastnit služby, na kterou je přihlášen, oznámí tuto skutečnost poskytovateli, a to e-mailem nebo jinou dohodnutou formou.

Za neúčast na jednotlivé lekci nebo více lekcích v rámci pravidelných kurzů klientovi nenáleží náhrada. Poskytovatel však může po dohodě s klientem a lektorem služby poskytnout ve výjimečných případech klientovi náhradní plnění.

V případě omluvené neúčasti klienta na jednorázových akcích nebo objednaných vstupech do tréninkových prostor má klient nárok na vrácení zaplacené ceny snížené o storno poplatky specifikované v kapitole VIII.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí dnem vypořádání závazků mezi klientem a poskytovatelem.

VII. Překážky na straně poskytovatele

1. Pravidelné kurzy

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní služby (kurzu nebo jiné aktivity) stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit, a to nejpozději po prvním setkání. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení služby (kurzu nebo aktivity). Poskytovatel může zrušit službu (kurz nebo jinou aktivitu) i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

V těchto případech má klient právo na vrácení platby za službu (kurz nebo jinou aktivitu) ve výši 100 % zaplacené ceny.

Poskytovatel může dále zrušit poskytovanou službu (kurz nebo jinou aktivitu), pokud:

 • počet klientů aktivity během roku klesne pod stanovenou hranici,

 • vedoucí aktivity nemůže dále aktivitu vést a nelze zajistit plnohodnotnou náhradu.

V těchto případech bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných hodin a hodin, které do ukončení aktivity zbývají.

2. Nepravidelné kurzy a workshopy a příměstské tábory

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní služby (kurzu nebo jiné aktivity) stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn nabízenou službu (kurz nebo jinou aktivitu) zrušit, a to nejpozději 5 dnů před zahájením. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení služby nebo ke dni vypořádání závazků.

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

Klientovi v těchto případech náleží vratka ve výši 100% zaplacené ceny.

VIII. Storno podmínky

1. Pravidelné kurzy

Při stanovení storno poplatků se přihlíží zejména k počtu uskutečněných lekcí poskytované služby (kurzu nebo jiné aktivity) a k fixním nákladům této aktivity. Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně. S těmito storno podmínkami je klient seznámen při přihlášení. 

Nejsou-li stanoveny storno podmínky odlišně, náleží klientovi poměrná část z ceny služby. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi hodinami, které se již uskutečnily, a hodinami, které zbývají do ukončení poskytované služby. Od ceny aktivity, která vstupuje do výpočtu storna, budou odečteny vynaložené fixní náklady ve výši 30 % ze zaplacené ceny kurzu, které se nevztahují na počet uskutečněných hodin.

2. Jednorázové akce (workshopy, otevřené lekce, open space, příměstské tábory a další) a vstupy do tréninkových prostor

Storno poplatky pro tyto služby (jednorázové akce a vstupy do tréninkových prostor) se stanovují následovně, a to v závislosti na datu odhlášení klienta ze služby, na kterou je přihlášen:

 • 30 a méně dnů před termínem zahájení služby ve výši 25 % z ceny služby,
 • 14 a méně dnů před termínem zahájením služby ve výši 50 % z ceny služby,
 • a méně dnů před termínem zahájením aktivity ve výši 100 % z ceny služby.

Způsob provedení vratky zaplacené ceny za nevyužitou službu snížené o storno poplatky určené dle výše uvedených pravidel poskytovatel služby dohodne individuálně s klientem.

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní nabízené služby (jednorázové akce nebo jednotlivé vstupy do tréninkových prostor) stanovit storno podmínky odlišně. S těmito storno podmínkami je klient seznámen při přihlášení.

IX. Dodání služby a podmínky účasti

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu specifikovaném v podmínkách poskytnutí služby (kurzu, jednorázové akce či vstupu do tréninkových prostor) uvedených na webových stránkách poskytovatele www.umcirkum.cz. S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí.

Poskytovatel může dále stanovit další podmínky konání služby (informace o kurzu nebo jiné akci, Návštěvní řád UmCirkum, informace o ochraně a zpracování osobních údajů apod.), se kterými seznámí klienta před zahájením aktivity – veškeré tyto dokumenty jsou vždy přístupné na webových stránkách www.umcirkum.cz a v rezervačním systému umcirkum.reenio.cz a v provozovně centra nového cirkusu UmCirkum.

V případě nedodržování obchodní podmínek a dalších podmínek konání služby stanovených poskytovatelem (zejména informací o kurzu nebo jiné akci a Návštěvního řádu UmCirkum) ze strany klienta může poskytovatel ukončit smluvní vztah i před ukončením služby. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

Klient je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání služby (kurzu nebo jiné aktivity). Podle povahy služby klient sdělí zejména tyto informace:

 • zdravotní stav (s ohledem na vybranou službu poskytovatele),
 • další specifické potřebya omezení klienta (např. stravovací požadavky, pokud to druh vybrané služby vyžaduje).

Klient sdělí tyto informace poskytovateli ve formě a termínu, které poskytovatel pro danou službu stanoví v podmínkách. Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení klienta ze služby (kurzu nebo jiné aktivity). Tato skutečnost je považována za překážku na straně klienta.

Některé podmínky účasti klienta jsou dané zákonem. Při nesplnění takové podmínky jde vždy o překážku na straně klienta. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

X. Ochrana osobních údajů

Podmínky poskytovatele týkající se zpracování osobních údajů jsou zpracovány v samostatné části s názvem „Informace o zpracování osobních informací“ a “Souhlas se zpracováním osobních informací“ a jsou dostupné dostupném na webových stránkách poskytovatele v rezervačním systému umcirkum.reenio.cz.

S těmito podmínkami je klient povinen se seznámit při přihlášení na požadovanou službu (kurz nebo jinou aktivitu) a svým přihlášením na nabízenou službu poskytovatele s těmito podmínkami souhlasí.

XI. Vratky

V případě ukončení smluvního vztahu vrátí poskytovatel klientovi platbu, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle odst. VIII. těchto podmínek.

Vratku provede poskytovatel převodem na účet nebo hotově podle volby klienta. Tuto volbu klient dohodne s vedoucím služby (kurzu nebo jiné aktivity), který poskytne ekonomickému oddělení poskytovatele žádost o vratku s uvedením důvodu pro ukončení smluvního vztahu a výpočtem storno poplatků.

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

XII. Pojištění

Rozsah pojištění a pojistné podmínky jsou k nahlédnutí na provozovně UmCirkum.

XIII. Vyšší moc

V případě předčasného ukončení služby z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky, klient ztrácí nárok na vrácení ceny zaplacené za poskytovanou službu.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo závazným nařízením či opatřením orgánů veřejné správy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2020 a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.

Umcirkum

Kde nás najdete

V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava-Zábřeh
Mapa

Kontaktujte nás


© 2019 Cirkus Trochu Jinak z. s.