Reklamační řád

Obecná ustanovení

Spolek Cirkus trochu jinak, z.s., IČO: 22878670, se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u KS v Ostravě, spisová značka L 9875 (dále jen „poskytovatel“) poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových kurzů a jiných vzdělávacích akcí, vydává tento reklamační řád (viz zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti

Klient má právo podat spolku Cirkus trochu jinak, z.s. reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací služby (kurzy a jiné aktivity), a to z důvodu:

  • Způsobu výuky lektora

  • Metodického obsahu služby

  • Organizace akce

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu UmCirkum, V Zálomu 2948/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh nebo e-mailem na info@umcirkum.cz.

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

  • Kontaktní údaje (IČ, název spolku, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)

  • Jméno a příjmení klienta služby (kurzu nebo jiné aktivity) nebo osoby, která za klienta reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu 

  • Identifikaci služby – datum, název, případně číslo faktury k dané službě

  • Popis – důvod reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od klienta, pokud se poskytovatel s klientem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena do organizace poskytovatele.

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

Způsobu výuky lektora, metodického obsahu nebo organizace kurzu či jiné obdobné služby realizované poskytovatelem:

  • Dostupný pracovník poskytovatele zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností.
  • Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu či jiné službě (např. konzultací s lektorem, porovnáním hodnocení ostatních účastníků akce atd.) a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

Společná závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 8. 2020 a platí za upřesnění obchodních podmínek spolku Cirkus trochu jinak, z.s.

Umcirkum

Kde nás najdete

V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava-Zábřeh
Mapa

Kontaktujte nás


© 2019 Cirkus Trochu Jinak z. s.