Scéna V4

Rozvoj dlouhodobé spolupráce v oboru nového cirkusu


Visegrad Fund - logo
Tento projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím grantu z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním tohoto fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.


Cílem projektu je podpořit dlouhodobý mezikulturní dialog a rozvoj kulturní rozmanitosti prostřednictví podpory rozvoje a spolupráce profesionálů i amatérů v oboru nového cirkusu a pouličního divadla vč. dětí a mládeže ze zemí Visegradské čtyřky.

Realizací projektu současně chceme prohloubit povědomí veřejnosti o kulturní rozmanitosti v rámci zemí V4 a šířit povědomí o oboru nového cirkusu a pouličního divadla.

V projektu proto plánujeme

  1. Rozvíjet a zkvalitňovat nabídku novocirkusových aktivit pro děti a mládež ze zemí V4 prostřednictvím spolupráce lektorů a realizace společných mezinárodních workshopů, kempů a představení.
  2. Uspořádat v ČR, Maďarsku a na Slovensku 5 víkendových setkání s nabídkou celkem 30 workshopů pro umělce i nadšence vybraných oborů novocirkusových disciplín ze zemí V4. Cílem je poskytnout zájemcům ze zemí V4 příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji formou vzájemného učení na workshopech, ale také prostor k rozvoji mezinárodní umělecké spolupráce jednotlivých umělců i organizací.

Podrobnější informace o projektu spolu s plánem jednotlivých akcí projektu budeme postupně doplňovat.


V4 Stage

Development of long-term contemporary circus cooperation


Visegrad Fund - logo
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.


We are aiming to promote a long-term intercultural dialogue and the development of cultural diversity by supporting the development and cooperation of professionals and amateurs incl. children and youth from the V4 countries in the field of contemporary circus and street theater. We also would like to deepen public awareness of cultural diversity within the V4 countries and to spread awareness of the cultural field of contemporary circus and street theater.

In the project we will therefore

  1. Develop and improve the offer of contemporary circus activities for children and youth from V4 countries through cooperation of lecturers and realization of workshops, camps and joint performance.
  2. Realize in Czech Republic, Slovakia and Hungary weekend meetings with a total of 30 workshops for artists and enthusiasts of contemporary circus disciplines from all the V4 countries. The aim is to provide participants from V4 countries the opportunities for further professional development through mutual learning at workshops, as well as space for the development of international artistic cooperation between individual artists and organizations.

More detailed information about the project together with the plan of individual project events and activities we will add gradually.

Umcirkum

Kde nás najdete

V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava-Zábřeh
Mapa

Kontaktujte nás


© 2019 Cirkus Trochu Jinak z. s.